Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti Vendico s.r.o., se sídlem Labská 221/1, 625 00 Brno, IČ: 05047552, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 93287, (dále jen "prodávající"), pro prodej zboží ve výdejních automatech (dále jen "automaty"), ke kterému dochází na území ČR. Prodávající je dodavatelem zboží prodávaného v automatech.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě prodeje v prodejních automatech. VOP a reklamační řád jsou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího na adrese www.pokesihomat.cz/obchodni-podminky/

1.2. Smluvními stranami kupní smlouvy jsou na jedné straně prodávající, a na straně druhé kupující - osoba, která zakoupí zboží v automatu.

1.3. Automat je označen návodem v českém jazyce.

1.4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím dále upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ") a v případě kupujícího - spotřebitele též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na webových stránkách prodávajícího a kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami předem seznámil.

1.6 Tyto VOP neupravují vztah smluvních stran pro vzdálený prodej přes webové stránky prodávajícího na adrese www.pokesihomat.cz. Jedná se o webové stránky mající pouze informační charakter a provedená objednávka se nepokládá za uzavření kupní smlouvy.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Za uzavření kupní smlouvy se pokládá zaplacení zboží v automatu.

2.2. Objednávka zboží na automatu je návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímu uzavření dojde akceptací objednávky automatem.

2.3. Prodávající vylučuje dle § 1740 odst. 3 OZ možnost přijetí nabídky s dodatkem či jakoukoliv odchylkou.

2.4. Kupující je povinen odebrat objednané zboží v automatu a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn před uzavřením kupní smlouvy.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit před převzetím zboží.

3.2. Kupující uhradí kupní cenu platbou v hotovosti nebo bezhotovostní platbou prostřednictvím platebního terminálu před převzetím zboží z automatu prodávajícího.

3.3. Cena zboží je uváděna včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.

3.4. Prodávající daňové doklady nevystavuje.

3.5. Prodávající je plátcem DPH.

3.6. Kupující nabývá vlastnictví zboží úplným zaplacením kupní ceny.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
4.1. Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění nepotravinářského zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

4.2. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

4.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamace učiněné dle platného reklamačního řádu prodávajícího.

4.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že:

a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

5. REKLAMACE
5.1. Reklamace a reklamační řízení upravuje reklamační řád prodávajícího. Prodávající je oprávněn reklamaci zboží zamítnout zejména

a) bylo-li používáno k jiným než určeným účelům, přičemž používáním zboží k jiným než určeným účelům se rozumí rovněž použití zboží v daných provozních podmínkách, pro které bylo dané zboží nevhodně zvoleno při koupi;

b) v případech úpravy a zásahu do struktury výrobku,

c) v případech běžného opotřebení,

d) udržovaného, používaného a provozovaného v rozporu s návodem,

e) v případech zanedbaní alespoň základní péče o výrobek nebo

f) při způsobení mechanického poškození vzniklého neopatrnou manipulací s výrobkem.

5.2. Údržba zboží musí probíhat v souladu s návodem přiloženém k danému zboží.

5.3. Náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci hradí vždy kupující, v případě uznané reklamace bude kupujícímu kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. V případě neoprávněné reklamace budou veškeré náklady spojené s reklamací přeneseny na kupujícího.

5.4. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle platné reklamačního řádu prodávajícího

5.5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží způsobené v souvislosti s jeho obvyklými funkčními vlastnostmi a za škody vyplývající z neodborného používání zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi či chybnou manipulací. Škody tohoto charakteru nelze považovat za škody způsobené v důsledku vad zboží a nevztahuje se tak na ně odpovědnost prodávajícího.

6. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ SDĚLENÍ
6.1. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právním řádem. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (ČOI), se sídlem Praha 1, Štěpánská 796/44, PSČ 110 00, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

6.2. Provozovatel je oprávněn změnit tyto VOP. O změně je prodávající povinen informovat na webovém rozhraní prodávajícího na adrese www.pokesihomat.cz, a to takovou formou, aby se kupující mohl se změnou VOP seznámit. Na již uzavřené kupní smlouvy se použijí ustanovení VOP platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

6.3. S jakoukoliv stížností či dotazem se kupující může obrátit na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy info@pokesihomat.cz.

6.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se smluvní vztah českým právním řádem.

6.5. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení obchodních podmínek nezakládá neplatnost VOP jako celku. Na takové místo nastupuje ustanovení, jež se co nejvíce neplatnému či neúčinnému ustanovení přibližuje.

6.6. Tyto VOP nabývají platnosti zveřejněním a to dne 4. 1. 2023.