Pravidla narozeninové soutěže Pokešihomat


1. Pořadatelem soutěže je Pokešihomat - https://www.pokesihomat.cz/ (dále jen "pořadatel").

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Instagramem a Instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Instagramu.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v rodinném, pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4. Soutěž probíhá v období od 8. ledna 2024 od uveřejnění soutěžního příspěvku do 22. ledna 2024 do 23:59 včetně (poslední fotografie, která bude zařazena do soutěže, musí být vložena nejpozději ve 23:59:59). Soutěž probíhá na Instagramové stránce Pokešihomat na adrese https://www.instagram.com/pokesiho_mat/ .
Soutěžící se do soutěže zapojí tím, že vyfotí sebe, svoji Pokémon kartu nebo libovolný produkt zakoupený v Pokešihomatu a to u kteréhokoli Pokešihomatu v Brně nebo v Praze. Z fotografie musí být patrné, že se v pozadí nachází automat Pokešihomat. Fotografii následně musí veřejně publikovat na svůj profil na sociální síti Instagram a označit profil pořadatele "pokesiho_mat" na fotografii.
Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může vložit pouze jednu soutěžní fotografii během doby konání soutěže. Podmínkou pro úspěšné zapojení do soutěže je publikování fotografie Pokešihomatu.

5. Soutěžícího zapojuje do soutěže publikování fotografie Pokešihomatu na Instagramu a označení pořadatele soutěže na fotce. Popisek fotografie nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům.

6. Pořadatel po skončení soutěže ze všech příspěvků náhodně vybere 6 výherců.
Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní příspěvek na svůj instagram profil. V případě vložení více příspěvků na svůj profil bude započítán pouze první vložený příspěvek na profilu. Ve fotografii příspěvku musí být označen profil pořadatele pokesiho_mat čímž vznikne mezi soutěžícím a pořadatelem propojení a pořadatel tak bude moci všechny soutěžící jednoduše vyhledávat pro finální losování.

7. Výherce soutěže bude o výhře informován do týdne od skončení soutěže pomocí soukromé zprávy na Instagramu. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo). Výhry budou následně rozeslány výhercům do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a soutěžící na ni ztrácí nárok.

8. První tři výherci vyhrají produkt Pokémon TCG Charizard ex Collection Box. Další tři výherci vyhrají dárkovou kartu Pokešihomat v hodnotě 1 000 Kč.

9. Na výhru nevzniká právní nárok.

10. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže ("soutěžící") uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců. Účastníci v soutěžích zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nově s poskytnutím údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679, tzv. GDPR.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

12. Zasláním příspěvku na svůj profil, kde bude ve fotce označený pořadatel, účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online na webu pořadatele https://www.pokesihomat.cz/ během soutěže a do 30 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Odkaz na soutěžní příspěvek: https://www.instagram.com/p/C112GsDIFan/ 

V Brně dne 08. ledna 2024.