Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tento reklamační řád, dále jen RŘ, společnosti Vendico s.r.o., se sídlem Labská 221/1, 625 00 Brno, IČ: 05047552, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 93287(dále jen "prodávající"), upravuje postup reklamace zboží zakoupeného od prodávajícího.

1.2. Kupující je povinen se seznámit s RŘ a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") ještě před nákupem zboží a zavazuje se jimi řídit. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. RŘ a VOP jsou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího na adrese www.pokesihomat.cz/.

1.3. Definice pojmů obsažené v tomto RŘ mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento RŘ pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

2. DÉLKA ZÁRUKY
2.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2.2. Při prodeji nepotravinářského zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Tato úprava se nevztahuje na zboží prodávané za sníženou cenu (zboží poškozené, použité, nekompletní, atd.) Na skutečnost, že se při prodeji jedná o zboží prodávané bez zákonné záruky ve smyslu předchozí věty je kupující vždy upozorněn před uzavřením kupní smlouvy. Při prodeji věcí použitých odpovídá prodávající za vady nad rámec míry jejich používání či opotřebení, které vykazovalo zboží v okamžiku jeho převzetí kupujícím, a to s tím, že práva kupujícího z vad zboží zanikají v tomto případě uplynutím 12 měsíců do převzetí zboží. Na skutečnost, že vady zboží lze uplatnit pouze ve 12-ti měsíční lhůtě je kupující vždy upozorněn před uzavřením kupní smlouvy. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu nekompletnosti či z důvodu vady se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

2.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou běží reklamační řízení. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží z důvodu vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. V tomto případě končí lhůta 24 měsíců od převzetí původního (reklamovaného) zboží.

2.4. Lhůtu k uplatnění práv z vad zboží nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, intenzitu užívání, dodržování pokynů

2.5. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

3.1. věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

3.2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

3.3. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

3.4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů,

3.5. projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
4.1. KONTROLA ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ
4.1.1 Kupující se zavazuje bezprostředně po převzetí překontrolovat stav zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

4.1.2. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

4.1.3. Veškeré nesrovnalosti je nutno neprodleně v den převzetí oznámit e-mailem na adresu: info@pokesihomat.cz.

4.1.4. Dodatečná námitka neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, důkazní břemeno prokázání rozporu s kupní smlouvou však ponese kupující.

4.1.5. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího na adrese Labská 221/1, 625 00 Brno.

4.1.6. Kupující může zaslat reklamované zboží také přepravní službou na adresu sídla prodávajícího.

4.1.7. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí být viditelně označen slovem "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu resp. záručního listu, případně si kupující zaznamená přesné datum a přesný čas a hodnotu nákupu, kde bude jednoznačně vidět nákup ve výdejním automatu firmy Bazénové služby s.r.o., podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího včetně jeho adresy a telefonního čísla. Pokud nebude dodržen stanovený reklamační postup, nemůže být reklamační řízení řádně vyřízeno.

4.1.8. Také doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

4.1.9. Platnost záruky dokládá kupující předložením (či doložením) nákupního dokladu, nebo výpisu z bankovního účtu, v případě, že již bylo zboží v minulosti reklamováno, přiloží (či doloží) také doklad o vyřízení dřívější reklamace. Má-li reklamovaný výrobek sériové číslo, musí odpovídat číslu uvedenému na přiložených dokladech.

4.1.10. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
5.1. Je-li kupující zároveň spotřebitelem, rozhodne prodávající o reklamaci bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.2. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, si prodávající vyhrazuje právo rozhodnout o reklamaci do 40 dnů.

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.2. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace - zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

6.3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

6.4. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamačního řízení kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

6.5. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění 20Kč včetně DPH za každý den prodlení.

6.6. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

6.7. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

6.8. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

6.9. Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

7. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
7.1. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek je životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.

7.2. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží kupující užívá déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tento reklamační řád je platný od 4.1.2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

8.2. Tento reklamační řád je k dispozici na webové stránce www.pokesihomat.cz/reklamacni-rad/.